Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door O&S Vakanties (‘O&S’). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met O&S een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of tot aanschaf van andere diensten. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. 1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2. RESERVERINGEN

2.1 O&S neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 O&S behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – te weigeren een reservering in behandeling te nemen.

2.3 Indien O&S uw reservering in behandeling neemt, zendt O&S u per omgaande (na bevestiging door de eigenaar), per e-mail een voorlopige bevestiging. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren en per omgaande aan O&S te retourneren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk mede gedeeld te worden aan O&S. Wanneer u vervolgens met de reservering akkoord gaat, ontvangt u binnen 10 werkdagen de reserveringsbevestiging/ factuur.

2.4 Bent u binnen 10 werkdagen na bevestiging van de reservering niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en O&S komt een overeenkomst schriftelijk dan wel mondeling tot stand. Reserveringen zijn direct na tot stand komen bindend voor de klant. Voor O&S is deze bindend op moment dat de factuur is verzonden.

3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is O&S niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van O&S om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval O&S uw wijzigingen accepteert, zal O&S u € 17,50 wijzigingskosten in rekening brengen.

4. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij hierover met O&S is overlegd en schriftelijk is bevestigd door O&S.

4.2 Indien u en O&S zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover O&S voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

5. PRIJZEN

5.1 U bent aan O&S verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van O&S (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft O&S het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen
3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door O&S is verzonden.

5.3 De huurprijzen in Zwitserland zijn gebaseerd op de koers van Zwitserse Frank ten tijde van het samenstellen van de brochure. Indien de koers daartoe aanleiding geeft, behoudt O&S zich het recht voor om correcties in de huursom aan te brengen op het tijdstip van de tweede betaling. Dit in overleg met de klant.

6. EXTRA KOSTEN

6.1 De huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten (€ 30 per reservering) verschuldigd. Bijkomende kosten zoals toeristenbelasting, schoonmaak, stroom etc. worden, indien van toepassing, met de eigenaar verrekend of anders indien dat staat vermeld.

6.2 Bij iedere reservering wordt automatisch een inventarisverzekering afgesloten. De premie hiervoor bedraagt 1,5 % (met een minimum van €5) over de huursom plus reserve­ringskosten.

7. BETALINGEN

7.1 Huursommen vermeerderd met in rekening gebrachte kosten, tot € 150,- dient u onmiddellijk geheel te voldoen bij reservering. Ingeval de huursommen meer dan € 150,- bedragen, dient u een aanbetaling van 50% te doen van de huursom vermeerderd met de reserveringskosten en verzekeringspremies. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de reservering van O&S.

7.2 Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door O&S uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode als vermeld in de bevestiging van de reservering.

7.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet het gehele reserveringsbedrag ineens voldaan worden terstond bij reservering. Als bij aankomst van het gereserveerde object blijkt dat het reserveringsbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van O&S, dan is de eigenaar gerechtigd i.o.v. O&S het openstaande bedrag te verlangen dan wel de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. Indien later mocht blijken dat er door u wel een betalingsopdracht was gegeven, maar het bedrag bij aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van O&S, dan zal restitutie van het teveel betaalde achteraf plaatsvinden.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal O&S u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt O&S zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die O&S als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die O&S in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. O&S heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.5 O&S heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De aankomst- en vertrektijden verschillen per woning. In de reisbescheiden, welke u na de tweede betaling zal ontvangen, treft u de juiste tijden aan. Doorgaans is de aankomst vanaf 15:00 uur en de vertrektijd op 10:00 uur gesteld.

8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en voldoet aan de daarin gestelde eisen.

9. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door de eigenaar vastgestelde regels. Dit reglement kunt u bij aankomst terugvinden in de accommodatie.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ‘check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag de eigenaar de gasten niet onderbrengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.5 Uit veiligheidsoverwegingen is het doorgaans niet toegestaan om tenten bij de accommodatie te plaatsen.

9.6 De huurder dient in alle gevallen de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.7 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel/eigenaar heeft O&S het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

10. HUISDIEREN

10.1 Afhankelijk van de accommodatie worden maximaal twee huisdieren van de huurder of gebruikers door de eigenaar toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In sommige gevallen zal de eigenaar een toeslag in rekening brengen, welke door u voldaan zal worden. De eigenaar behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – huisdieren in zijn accommodatie te weigeren.

10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op verschillende parken (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

10.3 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/ katten is verplicht.

10.4 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabbiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.’

11. BREUK, VERMISSING

11.1 De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/ gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan O&S en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

12. BORGSOM

12.1 De eigenaar kan van u bij aanvang van het verblijf een borgsom verlangen. Meestal is dit vooraf bij reservering al bekend en staat het duidelijk vermeld in de brochure.

12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is de eigenaar gerechtigd de toegang te weigeren.

12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van O&S op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

13. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Annuleringen kunnen enkel schriftelijk worden ingediend, voorzien van een kopie van het legitimatiebewijs van de huurder.

13.2 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 56 dagen voor de dag van aankomst 50% van de totale kosten, bij annulering vanaf de 56e dag tot 28e dag voor de dag van aankomst 70% van de totale kosten, bij annulering vanaf de 28e dag tot 7e dag voor de dag van aankomst 90% van de totale kosten en 100% van de totale kosten bij annulering vanaf 7e dag t/m aankomstdag

13.3 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Kijk op www.onsvakanties.nl voor meer informatie omtrent voorwaarden en/of premies.

13.4 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

14. VOORUIT RESERVEREN

14.1 De mogelijkheid bestaat om een reservering te verrichten voor een periode waarin de tarieven nog niet gepubliceerd zijn. Vaak zijn deze al wel bij ons bekend, vraag erom! Indien de prijzen achteraf toch lager zijn vastgesteld zal restitutie plaatsvinden.

15. OVERMACHT EN WIJZIGING

15.1 In het geval O&S al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

15.2 Overmacht aan de zijde van O&S bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van O&S, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

15.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft O&S het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. O&S zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

16. OPZEGGING

16.1 O&S heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1 O&S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of andere faciliteiten van O&S, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van O&S of (één van) haar werknemers.

17.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. O&S is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

17.3 O&S is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

17.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de eigenaar ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in/bij de accommodatie bevinden.

17.5 U vrijwaart O&S voor alle aanspraken terzake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in/bij de accommodatie bevinden.

17.6 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

18. KLACHTEN

18.1 Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen. Ondanks de zorg en de inspanning van O&S kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse bij de eigenaar dan wel management van het park van uw verblijf te melden. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan dient u dit direct telefonisch te melden aan O&S want achteraf kunnen wij helaas niet veel voor u betekenen. Als opnieuw uw probleem niet kan worden opgelost heeft u tot uiterlijk 2 weken na vertrek uit uw accommodatie de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: O&S Vakanties, afd. Gastenservice, Postbus 48, 3360 AA, Sliedrecht. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld. Het voortijdig verlaten van de woning en intrek nemen in een andere accommodatie, zonder toestemming van O&S, zal u het recht op restitutie ontnemen.

19. TOEPASSELIJK RECHT

19.1 Op de overeenkomst tussen u en O&S is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en zal worden toegepast door de absoluut bevoegd rechter in het arrondisement Dordrecht.

20. REISDOCUMENTEN

20.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. O&S aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

21. ALGEMEEN

21.1 Kennelijke druk- en zetfouten binden O&S niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

21.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: O&S Vakanties, afd. Gastenservice, Postbus 48, 3360 AA Sliedrecht of per e-mail.

21.3 In alle zaken waarin de voorwaarden niet voorziet, treden O&S en de huurder in eerste instantie in onderling overleg. In geval aan deze bepalingen niet of gedeeltelijk wordt voldaan, is de huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wettig in gebreke.

21.4 Alle eventuele te maken (buiten)gerechtelijke kosten, die voortvloeien uit het niet correct nakomen van de Algemene Voorwaarden, komen geheel ten laste van de huurder.